การจัดส่งสินค้า

1.สินค้าจัดส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งเอกชน ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าครบถ้วนก่อนวันกำหนดส่งสินค้า

2.ในกรณีที่กล่องพัสดุบรรจุสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือบุบสลาย ให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว เพื่อทาง “AA Glory” จะได้ตรวจสอบกับทางผู้ขนส่งสินค้า มิเช่นนั้น “AA Glory” สงวนสิทธิปฏิเสธการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

3.ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้มีความผิดพลาดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ
1.เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
2.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว
3.สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทันที