SHIPPING SERVICE
การจัดส่งสินค้า

1. สินค้าจัดส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งเอกชน ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าครบถ้วนก่อนวันกำหนดส่งสินค้า

2. ในกรณีที่กล่องพัสดุบรรจุสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือบุบสลาย ให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบกับทางผู้ขนส่งสินค้า มิเช่นนั้นเราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ หรือมีความมีความผิดพลาดผู้ ใช้บริการต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้า และตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว

3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าทันที

SHIPPING SERVICE
การจัดส่งสินค้า

1. สินค้าจัดส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งเอกชน ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าครบถ้วนก่อนวันกำหนดส่งสินค้า

2. ในกรณีที่กล่องพัสดุบรรจุสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือบุบสลาย ให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบกับทางผู้ขนส่งสินค้า มิเช่นนั้นเราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ หรือมีความมีความผิดพลาดผู้ ใช้บริการต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้า และตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว

3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าทันที